3DE Platinum Cream Abraziv

Čisti sve tvrde površine kao što su ploče za kuhanje, keramika i pločice, bez oštećenja. Mramorni prah koji se nalazi u kremi je zaista veoma tanak, ali izuzetno efikasan protiv svih vrsta prljavštine, čak i najtvrdokornijih. Krema je takođe aktivna u zaštiti delikatnih metalnih delova.


    Bar kod 3870022008165

     Rok trajanja 3 god.

    500 ML

LISTA O SASTAVU DETERGENTA
prema Pravilniku o detergentima
("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
Naziv detergenta:
3DE Platinum Cream Abraziv
Podaci o uvozniku i distributeru:

ENERGOTRADE DOO BEOGRAD Dimitrija Tucovića 52 11000 Beograd-Zvezdara Srbija Tel: +381 11 21 82 484 office@energotrade.co.rs www.energotrade.rs

Podaci o proizvođaču:


DITA 1977 d.o.o.
Husinskih rudara bb
75000 Tuzla
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 35 312 310
kontrola@dita.ba
www.dita.ba
Hemijski naziv ili naziv po IUPAC nomenklaturi
Voda
Kalcijum karbonat
reakcioni proizvod Benzensulfonske kiseline, 4-C10-13-sek-alkil derivati i Benzensulfonske kiseline, 4-metil- i natrijum hidroksid
Akloholi, C12-15-razgranati I linearni, etoksilovani
Natrijum karbonat
Kalijumove soli kokosovih masnih kiselina
Akrilni kopolimer
Miris
2-hidroksietiletar celuloza
1,2-benzizotiazol-3(2H)-on
Limonen